مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
Copper Plan - 500-MB space, 1-Hosted Domain, 10-E-mails,1-Sub Domain etc


Silver Plan - 1-GB space,1-Hosted Domain, 100-E-mails, 10-Sub Domain


Golden Plan - Unlimited Space, Unlimited Sub-Domain, SQL Database, Unlimited email etc

Diamond Plan - Unlimited Space, Unlimited Hosted Domain, SQL Database, Unlimited email etc

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.95.131.97) وارد شده است.