مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
LR-1- Reseller Hosting - Disk Space: 100GB, Bandwidth: Unlimited*, Softaculous: Yes,Website Builder : Yes, WHM: Yes, cPANEL: 25, MYSQL Database: Yes ..more

LR-2- Reseller Hosting - Disk Space: 200GB, Bandwidth: Unlimited*, Softaculous: Yes,Website Builder : Yes, WHM: Yes, cPANEL: 50, MYSQL Database: Yes ..more

LR-3- Reseller Hosting - Disk Space: 300GB, Bandwidth: Unlimited*, Softaculous: Yes,Website Builder : Yes, WHM: Yes, cPANEL: 100, MYSQL Database: Yes ..more

India LR-1-Reseller Hosting - Disk Space: 100GB, Bandwidth: Unlimited*, Softaculous: Yes, WHM: Yes,Website Builder : Yes, cPANEL: 25, MYSQL Database: Yes ..more

India LR-2- Reseller Hosting - Disk Space: 200GB, Bandwidth: Unlimited*, Softaculous: Yes, WHM: Yes,Website Builder : Yes, cPANEL: 50, MYSQL Database: Yes ..more

India LR-3- Reseller Hosting - Disk Space: 300GB, Bandwidth: Unlimited*, Softaculous: Yes, WHM: Yes,Website Builder : Yes, cPANEL: 100, MYSQL Database: Yes ..more

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.236.126.69) وارد شده است.