مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
VPS PLAN-1 - Disk Space: 80 GB
Bandwidth: 2 TB
RAM: 4 GB
CPU Cores: Dual Core
Dedicated IPs: 1
Control Panel: No
Operating System: Linux Flavors

VPS PLAN-2 - Disk Space: 150 GB
Bandwidth: 3 TB
RAM: 8 GB
CPU Cores: Dual Core
Dedicated IPs: 1
Control Panel: No
Operating System: Linux Flavors

VPS PLAN-3 - Disk Space: 250 GB
Bandwidth: 4 TB
RAM: 12 GB
CPU Cores: Dual Core
Dedicated IPs: 1
Control Panel: No
Operating System: Linux Flavors

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (34.234.223.162) وارد شده است.